ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช 2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายประตูโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์ศิลปะไทยทรงดำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,000,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ฐานพระบูชาประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 40,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,000,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสปช.104
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,700,000.00
เพิ่มเติม..