ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ชื่อและสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ชื่อเต็ม                              โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

ชื่อย่อ                                วนป.

สัญลักษณ์โรงเรียน               เรือนลาวโซ่ง (กว๊านตุ๊บ)

สีประจำโรงเรียน                   เหลือง น้ำเงิน       

คติธรรมโรงเรียน                  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว

คำขวัญโรงเรียน                   มีประชาธิปไตย       ใฝ่ความรู้        สู้การงาน        ประสานชุมชน
 
 
ปรัชญา                  ปฏิบัติตนอย่างพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรม