ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

   

พันธกิจ  : 

1.       ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

2.       ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.       ส่งเสริมเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

4.       นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.       นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
 
6.       ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 
 
เป้าหมาย :

                ด้านคุณภาพเด็ก (ปฐมวัย)  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึง

ประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี  มีความรู้และทักษะเบื้องต้น

                ด้านคุณภาพผู้เรียน (ประถมและมัธยมศึกษา)  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม

  และค่านิยมอันพึงประสงค์  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

                                ด้านการจัดการเรียนรู้ (ครู)  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และครูมีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

                                ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (ผู้บริหารและสถานศึกษา)  ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

                                ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  อาทิ  เป็นวิทยากร  และจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  โดยชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้
 
 
         วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา :
                         นักเรียนมีคุณธรรม    จริยธรรม    ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้คู่ระบบเทคโนโลยี   อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น    นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   และเป็นคนเก่ง  คนดี  และเรียนอย่างมีความสูข