ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หนองปรงบุญมานุสรณ์
ทำนองเพลง ชมเขาย้อย                                       คำร้อง/ทำนอง : ดวงพร  ยูนิพันธ์
                                                                       ขับร้อง  : ปรียานันท์  สมบูรณ์
                                                                  ดนตรี : พีรภัทร หวลระลึก
                                                                              เสียงแคน : ด.ช.อุกฤษฏ์  ให้สุข    
                                                                                                ด.ช.พงษ์ธนา  ปานแก้ว

 

            หนองปรงบุญมานุสรณ์                                   ชื่อกำจร  ด้านการศึกษา

ใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา  (ซ้ำ)                                       เพื่อพัฒนา  ไปสู่จุดหมาย

            หนองปรงเรามีศักดิ์ศรี                                     สรรค์สร้างความดี  มีระเบียบวินัย

ส่งเสริมประชาธิปไตย  (ซ้ำ)                                       มีน้ำใจ  เกื้อกูลบริการ

            หนองปรงดินแดนไทยดำ                                มีวัฒนธรรม  เลิศล้ำยืนยง

หมู่เฮานักเรียนหนองปรง  (ซ้ำ)                                   ร่วมดำรง  อนุรักษ์สืบสาน

            หนองปรงมีแหล่งเรียนรู้                                  ให้ค้นคว้าเชิดชู  ด้านภูมิปัญญา

เป็นศูนย์รวมศิลปะล้ำค่า  (ซ้ำ)                                     สืบทอดมา  ชั่วลูกหลาน

            หนองปรงนั้นทันสมัย                                     เทคโนโลยี  ก้าวไป  คู่การศึกษา

หมั่นฝึกฝนเรียนรู้พัฒนา  (ซ้ำ)                                     การเรียนก้าวหน้า  เทคโนก้าวไกล

            หนองปรงดำรงคุณธรรม                                 ยึดมั่นน้อมนำ  ทำแต่ความดี

รวมพลังรักสามัคคี  (ซ้ำ)                                             หนองปรงเรานี้  แกร่งกล้าสง่างาม....