ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติโรงเรียน
เกียรติประวัติโรงเรียน
รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ

  พ.ศ. 2538  รางวัลโรงเรียนจัดห้องสมุดดีเด่น  อันดับ 1   ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2539  รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยดีเด่น  อันดับ 1   ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2539  รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยดีเด่น อันดับ 1   ระดับจังหวัด

 
พ.ศ. 2540   รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น  อันดับ 1  ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2540   รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมดีเด่น  (ด้านปลุกจิตสำนึก)  อันดับ 1  ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2541   รางวัลโรงเรียนดีเด่น  อันดับ 1 ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2542   เกียรติบัตรโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่น  จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
    พ.ศ. 2542   เกียรติบัตรจัดธรรมนูญโรงเรียนดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
    พ.ศ. 2542  รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติดีเด่น  อันดับ 3  ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2543  รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกดีเด่น  อันดับ 1  ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2543  รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น  อันดับ 1  ระดับจังหวัด
    พ.ศ. 2545  รางวัลชนะเลิศในการประกวดมารยาทไทย  ระดับประถมศึกษา  ป.1-ป.6
    พ.ศ. 2546  รางวัลชนะเลิศในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่น ระดับประถมศึกษา
    พ.ศ. 2546  รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
     พ.ศ. 2548  เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทานระดับจังหวัดประเภท โรงเรียนขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2548  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
     พ.ศ.2548   เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา     ประเภท โรงเรียนขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2548  จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
     พ.ศ.2549    เกียรติบัตรห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 1  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
     พ.ศ.2549   เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทานระดับ
ประถม
ศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา  2549  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
      พ.ศ.2549    เกียรติบัตรโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
     พ.ศ.2549  เกียรติบัตรโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
     พ.ศ.2549 เกียรติบัตรรางวัลชมเชย "ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 จากระทรวงศึกษาธิการ
     พ.ศ.2549 เกียรติบัตรรางวัลจัดงาน "มหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ภาคใต้ ปี 2549  ด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม" ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549
     พ.ศ.2551 เกียรติบัตรรางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัย  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
     พ.ศ.2552 เกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการประกวดสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี จากศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาค 15 มจร. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เมือวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
     พ.ศ. 2552 เกียรติบัตรเกียรติบัตรโครงการเมืองไทยเมืองคนดี  ประจำปี 2552 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

     พ.ศ. 2553 เกียรติบัตรโครงการเมืองไทยเมืองคนดี  ประจำปี 2553 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
     พ.ศ. 2553 โล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับทอง  จาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม