ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
 
 
ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
           ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบระบบดิวอี้  ให้บริการยืม - คืนหนังสือ บริการสืบค้นอินเตอร์เน็ต  โดยมีการสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุดและการบันทึกสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
                วิสัยทัศน์
                     ห้องสมุดเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้
                 มุ่งสู่มาตรฐานคลังปัญญา
                 ประสานบริการทั่วหน้า
                 เป็นแหล่งค้นคว้าคู่เด็กไทย
 
                 บริการของห้องสมุด
                    1. บริการยืม - คืนหนังสือ
                    2. บริการสืบค้นอินเตอร์เน็ต
                    3. ตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า
                    4. แนะนำหนังสือใหม่
                    5. บริการข่าวสารที่ทันสมัย
 
  

 
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554  ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต
                                                 คลิกชมภาพเพิ่มเติม
 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
 
 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
        เป็นทั้งห้องเรียน และไว้ใช้เพื่อการทดลอง เมื่อนักเรียนสงสัยตามกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์  นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบได้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
 
 
ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงดำ ร.ร.วัดหนองปรง ฯ
ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงดำ ร.ร.วัดหนองปรง ฯ
 
ความเป็นมา
             
              เดิมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงดำ ร.ร.วัดหนองปรง ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2543 โดยปรับปรุงอาคารแบบ ป. 1 ข ได้งบรับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่จากกลุ่มเกษตรกร Ja Hanado ประเทศญี่ปุ่น เป็นเงิน 500,000 เยน ได้รับความร่วมมือด้านแรงงานช่างจากคณะนักการภารโรงจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาย้อย โดยการนำของ หน.สังเวียน  อ่อนแก้ว หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเขาย้อยในขณะนั้น เพื่อให้อาคารสามารถใช้เป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงดำ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้  วัฒนธรรมทางภาษา  วัฒนธรรมการแต่งกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่สืบทอดมาแต่โบราณ  ต่อมาอาคารได้ถูกเพลิงไหม้ ในวันที่ 4 เมษายน 2553 
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ของบสนับสนุนจากรายการเกมเนรมิต โทรทัศน์ ททบ.5 เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่  ได้เริ่มการวางผังในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554  รับมอบอาคารในวันที่ 27 เมษายน 2554  ได้รับอาคารจำนวน 2 อาคาร ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท  ทางโรงเรียนใช้งบประมาณในการถมดินปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 80,000 บาทเศษ