ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรอัตราจ้าง

นายธนกานต์ พุ่มเงิน
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ(สาขาวิทยาศาสตร์)

นางสาวปัทมาวดี ทองเทือก
ครูธุรการ

นายปัฐวี กิมสร้าง
ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนพร คงถาวร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสรินนา สุนทร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธันจิรา พูลทรัพย์
ครูอัตราจ้าง