ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร

นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนันทพร โกญจนวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางจำเนียร จำปาเทศ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายวีระพล พลเดช
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพามิลา เพชรมณี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ