ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบัวบาน พลเดช
ครู คศ.3