ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจำเนียร จำปาเทศ
ครู คศ.3