ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางยุพิน หาดทวายกาญจน์
ครู คศ.3