ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสาวิตรี สารักษ์
ครูผู้ช่วย