ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผ่นพับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี สารักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,19:12  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลและเข็มสดุดี "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางนันทพร โกญจนวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2556,20:21  อ่าน 1064 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลและเข็มสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2556,20:10  อ่าน 965 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายปัฐวี กิมสร้าง
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2554,13:37  อ่าน 3034 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2554,10:10  อ่าน 838 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติยศครูแห่งชาติ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2554,10:09  อ่าน 944 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2554,10:08  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2554,10:08  อ่าน 929 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัล ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีดีเด่น ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2554,10:07  อ่าน 887 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2554,10:04  อ่าน 954 ครั้ง
รายละเอียด..